SLUTANVÄNDARAVTAL

ENGAGING SOLUTIONS AB

1. ALLMÄNT

Detta slutanvändaravtal (EULA) är ett rättsligt avtal mellan dig och Engaging Care Solutions AB, Reg. No. 559150-7354, med adress Djäknegatan 5, 211 35 Malmö, Sverige (”Engaging Care”). Avtalet reglerar din användning av Engaging Cares applikation (”Applikationen”). Applikationen är bland annat avsedd att ge dig möjlighet att kommunicera med din vårdgivare. Termen (”Dig/Du”) refererar till användaren av enheten som applikationen har laddats ner på.

Genom att installera eller på annat sätt använda applikationen, accepterar du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte accepterar villkoren i detta slutanvändaravtal, kommer du inte medges tillgång till applikationen. Om du ännu inte har uppnått myndig ålder eller annars inte har rättskapacitet att ingå i ett rättsligt avtal med Engaging Care är du inte tillåten att använda applikationen och du ska därför inte acceptera villkoren i detta slutanvändaravtal.

2. LICENSENS OMFATTNING

Licensen som du tilldelas av Engaging Care är en icke överlåtbar, icke exklusiv licens att använda applikationen på en enhet, t.ex. din mobiltelefon eller surfplatta, som du äger eller kontrollerar. Licensen medger inte att du använder applikationen i något annat syfte än vad som framgår av detta slutanvändaravtal.

Du får inte hyra ut, arrendera, låna ut, sälja, omdistribuera eller sublicensiera applikationen. Du får inte heller kopiera, dekompilera, härleda, försöka tillgodogöra dig källkoden av, modifiera, utarbeta härledda verk av applikationen, uppdateringar av applikationen eller någon del av applikationen (med undantag för, och endast i den utsträckning någon av de föregående restriktionerna är förbjudna enligt tillämplig lag). Alla försök att vidta någon av dessa åtgärder är ett intrång i Engaging Cares och dess licenstagares rättigheter.

3. ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN

Engaging Care ska inte på något sätt betraktas som en vårdgivare. Slutanvändaravtalet ska enbart anses vara ett tjänsteavtal för användning av en teknisk lösning. Engaging Care åtar sig inte något ansvar för medicinska råd eller medicinska tjänster (eller kvaliteten av dessa), som lämnas via användning av applikationen. Du är enskilt och exklusivt ansvarig för all information som du genom användning av applikationen publicerar, visar, överför, hanterar, delar med andra eller på annat sätt hanterar genom din användning av applikationen. Du är ansvarig och ska bära alla kostnader för din användning av applikationen (inkluderat kostnader för mobil– och internettrafik).  

Genom att acceptera villkoren i detta avtal är du införstådd med och accepterar att applikationen innehåller skyddat innehåll, information och annat material som är skyddat av tillämpliga immateriella rättigheter och andra lagar, vilket inkluderar men inte begränsas till upphovsrättsligt skyddat innehåll. Du accepterar att du inte har tillåtelse att använda sådant innehåll, information och material på annat sätt än genom tillåten användning av applikationen. Inga delar av applikationen får återskapas i någon form eller på några villkor. Du får inte på något sätt exploatera applikationen. Vidare går du med på att du inte tillåts använda applikationen för att trakassera, ärekränka eller på annat sätt kränka eller bryta mot någon annans rättigheter och att Engaging Care och dess leverantörer inte är ansvariga om du använder applikationen på ett sådant sätt. Engaging Care och dess leverantörer är inte heller ansvariga för trakasserande, hotande, ärekränkande, förolämpande eller olagliga meddelanden eller överföringar som du skickar eller mottager vid användning av applikationen.

I applikationen finns innehållsbibliotek, med innehåll från olika upphovsmän. Du är införstådd med och accepterar att upphovsrätt till innehållet exklusivt tillhör varje enskild upphovsman. Upphovsmannen garanterar inte att innehållet är lämpligt för dina användningsändamål, bortsett från det specifika ändamålet för vilket innehållet har gjorts tillgängligt i applikationen. Du tillåts inte omfördela någon del av innehållet till tredje part utan ett skriftligt medgivande från upphovsmannen, bortsett från via delnings–, inbjudnings–, och sociala media funktionerna som erbjuds i applikationen. Engaging Care verifierar inte innehållet eller dess omfattning och ansvarar inte för anklagelser gällande innehållet.

Du accepterar att din användning av applikationen måste ske i enlighet med lokala, statliga, nationella och internationella lagar, och att du inte tillåts använda applikationen med illegala syften.

Vid rättsliga anspråk mot Engaging Care eller någon av Engaging Cares leverantörer, till följd av din användning av applikationen, är du skyldig att ersätta Engaging Care och/eller dess leverantörer för det belopp som dessa finnes skyldiga att betala till följd av dom eller förlikning. Du är också skyldig att hålla Engaging Care och/eller dess leverantörer skadefria från alla andra kostnader eller förluster som har uppstått för Engaging Care och dess leverantörer till följd av användningen.

4. REGISTRERING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Engaging Care kan komma att samla in och använda information relaterad till din användning av applikationen. Den information som anses utgöra personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”) kommer att behandlas i enlighet med denna förordning och Engaging Cares integritetspolicy (se https://www.engaging.care/privacypolicy). Notera att integitetspolicyn kan komma att uppdateras av Engaging Care vid behov. Om Engaging Care behöver ditt samtycke för behandling av vissa personuppgifter, kommer ett sådant samtycke att inhämtas separat.

RESERVATION FÖR GARANTIER

DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT ANVÄNDNINGEN AV APPLIKATIONEN UTESLUTANDE SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN AVSEENDE KVALITET, PRESTANDA, PRECISION OCH PRESTATION HÄNFÖRS TILL DIG. SÅ LÅNGT DET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ÄR TILLÅTET TILLHANDAHÅLLS APPLIKATIONEN OCH ALLA TJÄNSTER, UTFÖRDA ELLER TILLHANDAHÅLLNA AV APPLIKATIONEN, ”I BEFINTLIGT SKICK”, MED EVENTUELLA FEL OCH UTAN NÅGON GARANTI.  ENGAGING CARE AVSÄGER SIG VIDARE UTTRYCKLIGA, IMPLICITA ELLER LAGREGLERADE GARANTIER OCH VILLKOR, MED AVSEENDE PÅ APPLIKATIONEN OCH TILLHÖRANDE TJÄNSTER. DETTA INKLUDERAR, MEN BEGRÄNSAS EJ TILL, IMPLICITA GARANTIER OCH/ELLER VILLKOR OM KVALITET, ANPASSNING TILL ETT SÄRSKILD ÄNDAMÅL, FUNKTIONALITET, RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDNINGEN OCH ATT APPLIKATIONEN ELLER TILLHÖRANDE TJÄNSTER INTE KRÄNKER TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. ENGAGING CARE LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR STÖRNINGAR I DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN, ATT FUNKTIONERNA I TJÄNSTEN ELLER ANDRA TJÄNSTER UTFÖRDA ELLER TILLHANDAHÅLLNA AV APPLIKATIONEN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR, ATT ANVÄNDNINGEN AV APPLIKATIONEN ELLER TILLHÖRANDE TJÄNSTER KOMMER ATT KUNNA SKE FELFRITT OCH UTAN STÖRNINGAR ELLER ATT FEL I APPLIKATIONEN ELLER DE TILLHÖRANDE TJÄNSTERNA KOMMER ATT ÅTGÄRDAS. INGEN INFORMATION OCH INGA RÅD, I SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG FORM, SOM GES AV ENGAGING CARE ELLER ENGAGING CARES REPRESENTANTER SKA ANSES UTGÖRA GARANTIER. VISSA LÄNDERS LAGAR MEDGER INTE EXKLUDERANDE ELLER BEGRÄNSANDE AV ANGIVNA GARANTIER OCH LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER OCH DESSA EXKLUDERANDERINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR OMFATTAR I DESSA FALL INTE DIG.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, SKA ENGAGING CARE INTE BÄRA ANSVAR FÖR PERSONLIGA SKADOR ELLER ANDRA TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR. DESSA INNEFATTAR MEN BEGRÄNSAS EJ TILL; VINSTFÖRLUSTER, DATAFÖRLUSTER, AVBROTT ELLER ANDRA SKADOR OCH FÖRLUSTER, SOM KAN RELATERAS TILL DIN ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN ELLER TILL ATT DU INTE KUNNAT ANVÄNDA APPLIKATIONEN. ENGAGING CARE SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DESSA SKADOR OAVSETT HUR DE ORSAKATS OCH OAVSETT HUR ANSVARET GRUNDAS (AVTAL, CIVILRÄTTSLIGT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER LIKNANDE), TROTS ATT ENGAGING CARE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA LÄNDERS LAGAR TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR FÖR SKADOR PÅ PERSON, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, I DESSA FALLA GÄLLER DE ANGIVNA BEGRÄNSNINGARNA INTE DIG.

ENGAGING CARES ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR SKADOR SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER (I ANDRA FALL ÄN NÄR TILLÄMPLIG LAG ÄR TVINGANDE MED AVSEENDE PÅ SKADA PÅ PERSON) SOM ANGES I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL ÖVERSTIGA EUR 100. DEN ANGIVNA BEGRÄNSNINGEN GÄLLER TROTS ATT KOMPENSATIONEN INTE ÄR TILLRÄCKLIG FÖR ATT UPPFYLLA SITT SYFTE.

7. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Detta slutanvändaravtal träder i kraft dagen då du laddar ner och installerar applikationen och gäller tillsvidare. Avtalet kan när som helst sägas upp av Engaging Care. I dessa fall kommer Engaging Care uppmärksamma dig trettio (30) dagar innan avtalet upphör att gälla. Avtalet kan även när som helst sägas upp av dig genom att du avinstallerar applikationen.  

Vid upphörande av giltighetstiden eller uppsägning av detta slutanvändaravtal har du inte längre tillåtelse att använda applikationen. Om du bryter mot detta avtal får Engaging Care säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära kompensation för de skador som har orsakats Engaging Care på grund av ditt kontraktsbrott. Engaging Care har vidare rätt att avsluta detta slutanvändaravtal med omedelbar verkan om du försätts i konkurs, ställer in dina betalningar eller på annat sätt kan anses vara insolvent.

8. ÄNDRINGAR I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL

Engaging Care kan, när som helst, ändra villkoren i detta slutanvändaravtal genom att publicera nya villkor på https://www.engaging.care/eula eller i applikationen. I den omfattning som tillåts i lagen ska sådana ändringar få omedelbar verkan vid publicering. Du är accepterar att detta slutanvändaravtal ska kontrolleras av dig med jämna mellanrum och att din fortsatta användning av applikationen ska anses ske med ditt godkännande av de ändrade villkoren.

9.  ÖVRIGT

Detta slutanvändaravtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Engaging Care beträffande din användning av applikationen. Engaging Care förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort funktioner i applikationen. Slutanvändaravtalet får inte överföras på en tredje part utan Engaging Cares skriftliga samtycke. Engaging Care har rätt att översända detta slutanvändaravtal till dotterbolag inom Engaging Care koncernen.

10. TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på slutanvändaravtalet. Tvister, anklagelser och anspråk som uppstår på grund av, eller i samband med, detta slutanvändaravtal eller på grund av överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av slutanvändaravtalet ska avgöras av svensk domstol, med tingsrätten i Malmö som första instans.Engaging Solutions AB
Djäknegatan 5
211 35 Malmö
info@engaging.care