INTEGRITETSPOLICY

ENGAGING SOLUTIONS AB

Om Engaging Solutions AB och vår integritetspolicy

Engaging Solutions AB, Reg. nr. 559150, Djäknegatan 5, 211 35 Malmö (“Engaging Care eller ”vi”) vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att personuppgifter som vi erhåller från besökare på vår hemsida, av våra intressenter, kontaktpersoner hos våra leverantörer och affärspartners, samt från andra berörda parter, behandlas på ett lagenligt, rättvist och transparant sätt.

På Engaging Care vill vi att alla ska få tillgång till fantastisk vård. Vi utvecklar därför en säker molntjänst i syfte att möjliggöra en förbättrad kommunikation mellan patient och vårdgivare, erbjuda möjligheter till kunskapsdelning samt ge patienter möjlighet att dela viktiga uppgifter med sina vårdgivare. För att kunna möta behovet hos organisationer av alla storlekar erbjuder vi en transparant prenumerationstjänst till fast pris som kan utökas eller minskas baserat på behovet.

Engaging Care är ansvariga för de personuppgifter som vi behandlar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy samt i överensstämmelse med dataskyddsförordningen och den kompletterande dataskyddslagen. I denna Integritetspolicy förklarar vi vilka rättigheter du har gentemot Engaging Care, när vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Det är viktigt för oss att du känner till vilka personuppgifter som inhämtas av oss och hur vi behandlar dem. I denna integritetspolicy presenterar vi därför all viktig information om hur behandlingen av dina personuppgifter går till. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som återfinns längst ner i detta dokument.

För information om hur Engaging Care hanterar och lagrar data som har inhämtats genom cookies och hur inhämtningsprocessen går till, hänvisar vi till vår separata cookiepolicy.

Insamling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att samlas in från följande källor:

 • Engaging Cares hemsida, till exempel när du kontaktar oss via hemsidan, skickar arbetsansökningar till utlysta tjänster eller vid spontana arbetsansökningar.

 • Engaging Cares mjukvaruprogram och applikationer, till exempel när du loggar in, använder meddelandefunktionen och när du sparar bilder, text eller andra material på din privata profil.

 • När du kontaktar oss via e–post eller telefon; och/eller

 • Vid överenskommelser, fakturor eller andra affärsavtal, om du har rollen som kontaktperson hos någon av våra affärspartners.

De personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhang, inkludera:

 • Namn och kontaktinformation innefattande adress, mobiltelefonnummer och e–postadress,

 • ditt personnummer,

 • ditt användarnamn och lösenord när det behövs för att logga in på vår plattform och/eller i mobilapplikationen,

 • annan information som du delar i meddelandefunktionen, innefattande foton och uppgifter som kan relateras till din hälsa (om du väljer att dela sådan information) och,   

 • dokument som hänförs till arbetsansökningar innefattande ditt cv, personliga brev och foton, om sådana dokument skickas till oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Engaging Care kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på de rättsliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av avtal: För att slutföra rekryteringsprocessen.

 • Uppfyllande av rättsliga förpliktelser: Vi sparar fakturor för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga lagar och regleringar. Vi sparar även arbetsansökningar och andra dokument som hänförs till rekryteringen med stöd av denna grund.

 • Berättigade intressen: För att vi ska ha möjlighet att kommunicera med dig via e–post samt ha möjlighet att kommunicera med våra affärspartners och andra samarbetspartners.

 • Samtycke: Med stöd av ditt samtycke sparar vi uppgifter som kan relateras till din hälsa och som du har uppgivit för oss i vår applikation via meddelandefunktionen eller på annat sätt genom användning av applikationen.

Lagring av personuppgifter

Engaging Care vidtar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra oss om att dina personuppgifter behandlas och lagras på ett säkert sätt. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag eller för att uppnå de ovan avsedda syftena med behandlingen. Tidsramen inom vilken dina personuppgifter kommer att behandlas anges nedan, efter de tidsramar som anges, kommer personuppgifterna att raderas.

 • Kontaktpersoner: Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under den tid du är angiven som kontaktperson för någon av våra affärspartners eller någon annan av Engaging Cares avtalspartners.

 • Kommunikation: Om du har kontaktat Engaging Care via e–post kommer dina personuppgifter att behandlas så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda ditt ärende.

 • Arbetsansökningar: Engaging Care kommer att lagra de dokument som du har skickat i samband med din arbetsansökan innefattande cv, personligt brev och eventuella foton. Dokumenten sparas tills dess att ansökningsprocessen är avslutad och under de efterföljande fem åren, i syfte att försvara oss i händelse av rättsliga processer.

 • Rättsliga förpliktelser: Engaging Care lagrar dokument som innehåller uppgifter som behövs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med tillämpliga lagar och regleringar.

 • Samtycke: Personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke kommer enbart att behandlas så länge som du samtycker till behandlingen.

Överföring av personuppgifter

Engaging Care vidtar alltid stor aktsamhet när dina personuppgifter överförs. Dina personuppgifter överförs enbart efter att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi överför bara personuppgifter under förutsättningarna som anges nedan:

 • Affärsrelaterade transaktioner: Om samtliga eller delar av Engaging Cares verksamhet säljs eller om Engaging Care fusioneras med ett annat företag kan dina personuppgifter komma att delas med våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare. Personuppgifterna kan också komma att överföras till den nya ägaren av verksamheten.

 • Rättsliga förpliktelser: Dina personuppgifter kan även överföras i syfte att uppnå överensstämmelse med tillämpliga lagar. Personuppgifterna kan också komma att överföras till statliga myndigheter när det är tillåtet och nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Engaging Care överför inte personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EEA och vi säljer inte dina personuppgifter.  

Tillbakatagande av samtycke

I de fall som vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke är det viktigt att du är medveten om att du har rätt att, när som helst, ta tillbaka samtycket. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges längst ner i detta dokument. Ett sådant tillbakatagande kan avse delar eller hela den behandlingen som du har samtyckt till. Notera att din möjlighet att använda våra tjänster eller delar av dessa tjänster kan komma att påverkas om du tar tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar och som rör dig. Du har också rätt att få information om hur dessa personuppgifter behandlas. Denna information kan du begära genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges längst ner i detta dokument. Om du anser någon av de personuppgifter vi behandlar vara felaktiga, ofullständiga eller tvetydiga har du rätt att begära rättelse av personuppgifterna genom att kontakta oss. I syfte att skydda din personliga integritet kan vi i dessa fall kräva att du identifierar dig.

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar kan du även kräva att dina personuppgifter raderas eller att restriktioner för behandlingen vidtas. I visa situationer har du även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att dina personuppgifter överförs i elektroniskt format.

Du har rätt att framföra klagomål genom Datainspektionen om du upplever att Engaging Cares behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med tillämplig lag.

Ändringar i vår integritetspolicy

Notera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras eller ersättas. Nya versioner av policyn kommer i dessa fall att publiceras på Engaging Cares hemsida. Du bör därför kontrollera villkoren med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du accepterar ändringarna. Vid materiella ändringar kommer vi emellertid att kontakta dig via din e-postadress, om du har uppgett en sådan, i syfte att uppmärksamma dig på ändringarna.

Om ändringarna avser villkor för behandling av de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke kommer vi ge dig möjlighet att förnya ditt samtycke för behandlingen av personuppgifterna.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicyn, om du misstänker att villkoren i denna policy har överträtts eller om du vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning som avser denna policy, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Engaging Solutions AB
Djäknegatan 5
211 35 Malmö
info@engaging.care